Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov "Klienti" (ďalej len ako "informačný systém") je spoločnosť Fildo, s.r.o., so sídlom Družby 1, 935 26 Starý Tekov IČO: 50 677 845 , zapísaná v obchodnom registri OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42331/N. Osobné údaje sú získavané prostredníctvom formulára dostupného na stránke www.fildo.eu alebo iným spôsobom. V informačnom systéme sú spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul a kontaktné údaje ako telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako "osobné údaje"). V prípade potreby k nim môžu byť pridané aj ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania.

Právnym základom spracúvani a osobných údajov je plnenie obchodnoprávneho vzťahu, v ktorom vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia služieb ponú kaných Dodávateľom na webovej stránke www.fildo.eu

Dodávateľ sa zaväzuje, nezverejňovať osobné údaje Objednávateľa ani ich poskytovať do tretích krajín.

Dodávateľ uchováva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté Objednávateľom, výlučne za účelom poskytnutia Služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Dodávateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Dodávateľ získal osobné údaje na spracovanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady, obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú premetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo, kedykoľvek požiadať Dodávateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Dodávateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.